VEDTÆGTER FOR ”SVENDBORG DANSE- OG SPILLEMANDSLAUG”

1. Foreningens navn er ”Svendborg Danse- og Spillemandslaug”.

2. Foreningens formål er, med udgangspunkt i samvær omkring dansk folkemusik, at arbejde med de folkelige traditioner i form af:
 

 
 
 
a. Sang, viser og ballader.

b. Traditionel spillemandsmusik og gammeldans.

c. Nyere sange, musik og danse, som fungerer i forlængelse af traditionen.
 

 
  Samt afholde arrangementer med beslægtede emner.

Formålet er også at styrke samværet mellem børn, unge og gamle. Dette samvær skal søge at fastholde og videreudvikle værdifulde sider af vor traditionelle danske folkekultur.

3. Foreningen kan tilslutte sig andre organisationer, som arbejder med lignende formål.

4. Som medlem kan optages alle, som kan gå ind for foreningens formål. Medlemmer, der er fyldt 18 år, betaler kontingent og har stemmeret.

5. Et årligt medlemsmøde i marts – april måned er foreningens øverste myndighed. Dagsordenen for mødet er:
 

 
    1. Valg af mødeleder og referent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af regnskabet.

4. Forslag fra medlemmer.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

7. Eventuelt.
 

 
  Medlemsmødet indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 14 dages varsel. Andre medlemsmøder kan ligeledes indkaldes skriftligt og med 14 dages varsel af bestyrelsen, når 10 medlemmer med begrundet forslag til dagsordenen anmoder herom.

Alle afstemninger foregår ved almindelig stemmeflerhed. Se § 8. Skriftlig afstemning kan begæres.

6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden. Et bestyrelsesmedlem kan vælges for 2 år af gangen. Den førstvalgte bestyrelse afgør ved lodtrækning, hvilke 2, der skal på valg ved det førstkommende årlige medlemsmøde .

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen, hvis regnskabsår er 1.1. – 31.12. Formanden og kasserer tegner foreningen økonomisk.

Herudover træffer bestyrelsen aftale om arrangementer udenfor foreningen, herunder også om eventuelle økonomiske forhold arrangør, forening og aktør imellem.

7. 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant vælges ligeledes for 2 år ad gangen.

8. Ændringer af foreningens vedtægter kræver 2/3 stemmeflerhed. Forslag skal være formanden i hænde, så de kan udsendes med indkaldelse til medlemsmødet.

9. Foreningens eventuelle opløsning skal godkendes på et medlemsmøde, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er mødt frem, og 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt, men 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen, indkalder bestyrelsen med sædvanligt varsel til et nyt medlemsmøde. Opløsningen er godkendt, såfremt 2/3 af de her fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Samtidig træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle overskydende midler.